Auris De Weerklank (Alphen aan den Rijn) Aurislogo

Leerlijnen

In het onderwijs maken wij gebruik van leerlijnen voor al onze groepen. Deze staan in het groepshandelingsplan. In de leerlijnen staat welke doelen wij willen behalen en welke methodieken wij hiervoor gebruiken. Onderaan deze pagina vindt u per groep de leerroutekaarten.

In de begeleiding aan leerlingen bieden wij verschillendemogelijkheden.

 • Intensieve zorg
  Deze zorg is het basisaanbod  en helpt de leerling om mee te komen in het onderwijsaanbod. De leerling krijgt extra instructie, meer lestijd en wij zetten andere materialen in dan in het reguliere onderwijs . Leerlingen met intensieve zorg volgen het basisaanbod uit  onze leerlijnen. Deze leerlingen stromen na groep 8 uit naar een regulier  VMBO of de VMBO stroom van het Auris College Leiden.
 • Kiezen voor een lager aanbod 
  Bij deze vorm bieden wij de leerstof vertraagd  aan. Dit doen wij bij leerlingen die om aanwijsbare redenen niet mee kunnen komen in het basisaanbod. Bij jonge leerlingen maken wij deze keuze liever niet. Leerlingen met een lager aanbod volgen het minimum aanbod of het lager dan minimum aanbod uit de leerlijnen. Deze leerlingen stromen na groep 8 uit naar het praktijk onderwijs  of de  praktijkstroom van het Auris College Leiden.
 • Zorg aan leerlingen bij wie het erg goed gaat
  Er zijn ook leerlingen bij wie het erg goed gaat in een vak. Dan wordt er soms voor gekozen meer tijd te besteden aan een vak dat minder goed gaat. Zo kunnen we de doelen van alle vakken behalen. Voor een vak in de groepen 1 tot en met 4 kiezen wij er meestal voor leerlingen wat minder uitleg te geven of wij geven hen extra uitdagende leermaterialen. De leerling blijft dan wel meedoen met het basisaanbod. Dit is ook een mogelijkheid voor leerlingen van groep 5 tot en met 8. Heeft de leerling meer uitdaging nodig? Dan kunnen wij een verdiepend aanbod aanbieden.  Leerlingen  kunnen ook voor alle vakken een verdiept aanbod krijgen. Deze leerlingen stromen meestal tussentijds uit. Na groep 8 stromen deze leerlingen door naar de theoretische leerweg van het VMBO.
 • Doubleren (blijven zitten)
  Deze keuze maken wij niet vaak. Mocht het toch nodig zijn, dan kiezen wij bij voorkeur voor doubleren in groep 3.

Elk jaar bekijken we of de leerling een intensief arrangement nodig heeft of misschien kan overstappen naar een licht of medium arrangement. De Commissie van Leerlingenzorg bepaalt in overleg met de leerkracht en de logopedist wat nodig is.  De afspraken worden vastgelegd in het OPP. Met elkaar werken we gericht naar de passende uitstroom van elke leerling.

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op Auris De Weerklank. Ook hun ouders zijn welkom. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Daarom zijn er op meerdere momenten in het schooljaar contactmomenten tussen ouders en onze school.

 • Samen
 • Samen

  We werken samen met leerlingen, ouders en professionals om te komen tot optimale resultaten. We bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige deelname aan de samenleving.

 • Verbinden
 • Verbinden

  Elke leerling is uniek en op zijn eigen wijze verbonden met anderen. Bij ons voelt elke leerling zich begrepen en hebben leerlingen plezier in het communiceren met hun omgeving. Betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces vinden wij belangrijk.

 • Ontwikkeling
 • Ontwikkeling

  Er heerst op onze school een klimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerling en zijn onderwijsbehoefte staat centraal. We leggen daarbij de lat hoog. We proberen elke leerling uit te dagen zijn maximale leerprestaties te halen. Wij streven naar een constante verbetering van ons onderwijs en onze begeleiding.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Op onze school werkt een deskundig team samen aan onderwijs en begeleiding voor elke leerling. Wij zijn actief in het vergroten van onze kennis en vaardigheden.