Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

Daarnaast is sinds 2020 voor het eerst gewerkt met een aparte afname voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

De afgelopen jaren is veel tijd geïnvesteerd in de (sociale) veiligheid op school. Onder het kopje CEO is te lezen wat wij allemaal gedaan hebben aan de (sociale) veiligheid. Naast alle acties die we ondernomen hebben, beseffen we ons dat de (sociale) veiligheid altijd beter kan. Daarom blijft dit een aandachtspunt en gaan we met de leerlingen in gesprek over veiligheid. We hopen, mede door de opgestelde actiepunten, tijdens de volgende meting een nog betere beoordeling te krijgen voor de (sociale) veiligheid.

Uitstroom en bestendiging

NB. Onderstaande gegevens gaan zowel over de Weerklank Leiden als de Weerklank Alphen aan den Rijn.

 

Wij houden bij naar welk niveau onze leerlingen uitstromen. Ook houden we bij of leerlingen uitstromen volgens de verwachte uitstroombestemming in het ontwikkelingsperspectief en of leerlingen twee jaar na het uitstromen nog steeds op dezelfde bestemming zitten (bestendiging). Deze gegevens worden jaarlijks door de Onderwijsinspectie uitgevraagd over het afgelopen schooljaar.

 

Jaarlijks stromen leerlingen uit ons onderwijs met name uit naar het regulier onderwijs, het speciaal onderwijs of het (speciaal) voortgezet onderwijs. Wanneer een leerling vóór het einde van groep 8 uitstroomt, spreken we van tussentijdse uitstroom. Het streven is om zo veel mogelijk leerlingen, wanneer zij daaraantoe zijn, tussentijds uit te laten stromen naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs) in het kader van passend onderwijs. In sommige gevallen stroomt een leerling tussentijds uit naar een andere school voor speciaal onderwijs. Een leerling kan bijvoorbeeld vanwege een verhuizing naar een andere school moeten, of er wordt geconstateerd dat de leerling beter op zijn plek is op een school voor leerlingen met ernstige gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek.

 

Uitstroombestemmingen

In schooljaar 2019-2020 zijn in totaal 49 leerlingen uitgestroomd. Hiervan zijn 28 leerlingen tussentijds uitgestroomd. Van deze leerlingen is 86% uitgestroomd naar het regulier onderwijs (regulier basisonderwijs en speciaal basisonderwijs). Wat opvalt is dat een hoger deel naar het regulier basisonderwijs is gegaan dan vorig jaar. Onze ambitie is dat 75% van de leerlingen die tussentijds uitstromen, uitstromen naar het regulier onderwijs. Deze ambitie is ruim behaald.

Naast de tussentijdse uitstroom, wordt ook de einduitstroom in kaart gebracht. In 2019-2020 zijn 21 leerlingen uitgestroomd vanuit groep 8. Net zoals voorgaande jaren, stroomt het grootste gedeelte van de leerlingen uit naar het vso vmbo bbl + kbl (62%). We streven er naar dat minstens 70% van de eindschoolverlaters verder gaan op vmbo niveau of hoge. Dat is dit jaar net niet behaald (67%). Of dit streven gehaald kan worden, is uiteraard ook afhankelijk van de leerlingen die uitstromen.

Uitstroombestemming volgens OPP

Wij houden bij of de uitstroombestemming overeenkomt met de verwachting in het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. In schooljaar 2019-2020 is 90% van de (einduitstroom-)leerlingen uitgestroomd volgens het niveau uit het ontwikkelingsperspectief van twee jaar geleden. Dit is een positieve stijging ten opzichte van vorig jaar. De ambitie is dat minstens 90% van de leerlingen uitstroomt volgens het perspectief. Dat is dit jaar behaald.

* Dit schooljaar is enkel de einduitstroom meegenomen, in tegenstelling tot eerdere jaren waar ook de tussentijdse uitstroom is meegenomen.

 

Bestendiging

Tot slot hebben we in kaart gebracht of de leerlingen die in schooljaar 2018-2019 zijn uitgestroomd, op 1 oktober 2020 nog steeds op dezelfde bestemming zitten als waarnaar zij zijn uitgestroomd. Van 91% van de leerlingen (51) weten we dat zij bestendigd zijn. Het lukt niet altijd om deze gegevens goed in kaart te brengen door onder andere de AVG (Algemene Verordening Persoonsgegevens). Dit maakt dat bij deze meting van 4% van de leerlingen onbekend is of zij bestendigd zijn. Wij streven naar een bestendiging van 90%, dit streven is dit jaar behaald.

Conclusies en actiepunten

Conclusies: De Weerklank is over de gehele linie in schooljaar 2019-2020 vooruit gegaan ten opzichte van het jaar ervoor, waardoor de streefcijfers grotendeels zijn behaald. Dat geldt zowel voor de tussentijdse als de einduitstroom. Het streefpercentage van 70% eindschoolverlaters naar vmbo bbl + kbl is net niet gehaald.

 

Als school zetten we gericht in op maximale uitstroom naar regulier en we hebben ook ingezet op een kritische blik m.b.t. uitstroomniveau in de ontwikkelperspectieven. In die zin verwachtten we positief resultaat van deze inzet, het is mooi dat we dat bevestigd zien in de cijfers.

 

Actiepunten: We willen komende jaren meer werken aan ouderbetrokkenheid bij de ontwikkelperspectieven, zodat we beter met elkaar werken aan de leerdoelen van iedere leerling en daarmee gerichter werken aan het bewerkstelligen van de streefdoelen m.b.t. de uitstroom.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van Auris De Weerklank Alphen aan den Rijn weer.

Gekeken naar de resultaten van de Weerklank Alphen aan den Rijn, zijn veel stijgende lijnen te zien en hebben we veel bereikt. Op technisch lezen na zijn alle resultaten aanzienlijk vooruit gegaan. Spelling was een speerpunt naar aanleiding van het vorige onderzoek in 2016. Voor spelling is dan ook een nieuwe methode (Staal) ingezet en die lijkt vruchten af te werpen.

 

Begrijpend lezen was ook een speerpunt, aan begrijpend lezen is gewerkt door te oefenen met expliciete instructie. Een verbetering is te zien, maar we zijn er nog niet. Daarom wordt hier ook een nieuwe methode voor ingezet, namelijk Met Woorden in de Weer.

 

Rekenen-wiskunde blijven we op dezelfde manier aanpakken met een eenduidige strategie per som van de methode Reken Zeker.

 

Met de genoemde verbeteracties hopen we volgend jaar nog betere resultaten te laten zien, of minstens dit niveau vast te houden.

Kanjervragenlijst

We onderzoeken de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen met de vragenlijsten van de Kanjertraining. De resultaten van deze vragenlijsten worden per klas teruggekoppeld aan de leraar en worden met leerlingbesprekingen meegenomen.

Interne Audit

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2018.

 

Het leren leren van de leerlingen staat centraal, deze betrokkenheid van de medewerkers loopt als een rode draad door de auditdag. Het team van Auris De Weerklank Alphen aan den Rijn wil de leerlingen zo goed mogelijk laten ontwikkelen, en ze voorbereiding op het vervolgonderwijs. Veiligheid is een belangrijk aandachtsgebied, dit wordt bevestigd door de leerlingen, leraren en ouders.

 

De school is op alle onderdelen met een voldoende beoordeeld, met als uitblinker het schoolklimaat waarvoor een goed gegeven is.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. In 2015 is onze school voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs van onze school is beoordeeld met een voldoende.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen. In het schooljaar 2019-2020 wordt het hele team verder IPC (International Primary Curriculum) geschoold. Net zoals in 2018-2019. Daarnaast worden beginnende leraren geschoold met de interne TOS-modules. Daarnaast worden enkele teamleden verder geschoold in het werken met ‘Met Woorden in De Weer (MWIDW) en Nederlandse Gebaren Taal (NGT).