Kwaliteit

Kwaliteit

De kwaliteit van onze school wordt bepaald door verschillende aspecten. Al deze aspecten zijn even belangrijk en vormen samen onze kwaliteitszorg. Door op een onderdeel te klikken vind je meer informatie over waar we staan, wat onze ambities zijn en hoe we daar willen komen. Onze plannen en ambities komen ook terug in het school- en/of jaarplan. Deze vind je op de pagina onze school.

Veiligheid

Wij willen graag dat iedereen zich veilig voelt op school. Daarom wordt jaarlijks de veiligheidsmonitor afgenomen. De veiligheidsmonitor bestaat uit een aantal vragen voor leerlingen, ouders, leraren en specialisten om het gevoel van veiligheid van leerlingen in kaart te brengen. Om het jaar wordt deze vragenlijst tegelijk afgenomen met het CEO, het andere jaar is de veiligheidsmonitor een losse vragenlijst.

Binnen iedere rubriek is een aantal stellingen aan de leerlingen voorgelegd. De leerlingen konden op een vierpuntsschaal aangeven in hoeverre ze het met de stelling eens of oneens waren (1 = oneens, 4 = eens). De stellingen in de laatste rubriek zijn negatief geformuleerd en hebben een omgekeerde antwoordschaal van ‘nooit’ tot ‘altijd’). Een lagere score op deze schaal geeft aan dat de leerlingen een hogere sociale veiligheid ervaren. Deze resultaten zijn voor het maken van de bovenstaande grafieken omgezet zodat de resultaten goed te vergelijken zijn.

 

Om rekening te houden met de mogelijkheden van al onze leerlingen zijn vier versies van de vragenlijst voor leerlingen beschikbaar:

 

  • een versie met de vragen en tekst;
  • een voorgelezen versie met tekst;
  • een versie met op elke pagina één vraag ondersteund door NmG;
  • een versie met op elke pagina één vraag met NGT.

 

Daarnaast is sinds 2020 voor het eerst gewerkt met een aparte afname voor de leerlingen van groep 1 tot en met 4. Bij deze groep leerlingen gaat een onderwijsassistent in gesprek met de leerlingen (individueel) om zo samen een aangepaste versie van de vragenlijst in te vullen.

De afgelopen jaren is veel tijd geïnvesteerd in de (sociale) veiligheid op school. Onder het kopje CEO is te lezen wat wij allemaal gedaan hebben aan de (sociale) veiligheid. Naast alle acties die we ondernomen hebben, beseffen we ons dat de (sociale) veiligheid altijd beter kan. Daarom blijft dit een aandachtspunt en gaan we met de leerlingen in gesprek over veiligheid. We hopen, mede door de opgestelde actiepunten, tijdens de volgende meting een nog betere beoordeling te krijgen voor de (sociale) veiligheid.

Leeropbrengsten

Elke twee jaar doet Auris een onderzoek bij al haar scholen naar de leeropbrengsten. De leeropbrengsten worden in kaart gebracht door te kijken naar de scores die leerlingen halen voor technisch lezen (LDM), begrijpend lezen (LBL), spelling (LSP), rekenen-wiskunde (LRA) en woordenschat (PEA). De resultaten worden vergeleken met de resultaten van voorgaande jaren en het gemiddelde van Auris.

 

De open lijn laat het gemiddelde resultaat van alle Auris-scholen zien, de dichte lijn geeft de resultaten van Auris De Weerklank Alphen aan den Rijn weer.

Gekeken naar de resultaten van de Weerklank Alphen aan den Rijn, zijn veel stijgende lijnen te zien en hebben we veel bereikt. Op technisch lezen na zijn alle resultaten aanzienlijk vooruit gegaan. Spelling was een speerpunt naar aanleiding van het vorige onderzoek in 2016. Voor spelling is dan ook een nieuwe methode (Staal) ingezet en die lijkt vruchten af te werpen.

 

Begrijpend lezen was ook een speerpunt, aan begrijpend lezen is gewerkt door te oefenen met expliciete instructie. Een verbetering is te zien, maar we zijn er nog niet. Daarom wordt hier ook een nieuwe methode voor ingezet, namelijk Met Woorden in de Weer.

 

Rekenen-wiskunde blijven we op dezelfde manier aanpakken met een eenduidige strategie per som van de methode Reken Zeker.

 

Met de genoemde verbeteracties hopen we volgend jaar nog betere resultaten te laten zien, of minstens dit niveau vast te houden.

Kanjervragenlijst

We onderzoeken de sociaal-emotionele ontwikkeling van leerlingen met de vragenlijsten van de Kanjertraining. De resultaten van deze vragenlijsten worden per klas teruggekoppeld aan de leraar en worden met leerlingbesprekingen meegenomen.

Interne Audit

Minimaal elke vier jaar vindt een interne audit op de school plaats. Het auditteam komt dan langs op de school en onderzoekt of de school werkt volgens de goede procedures. De laatste interne audit heeft plaatsgevonden in 2018.

 

Het leren leren van de leerlingen staat centraal, deze betrokkenheid van de medewerkers loopt als een rode draad door de auditdag. Het team van Auris De Weerklank Alphen aan den Rijn wil de leerlingen zo goed mogelijk laten ontwikkelen, en ze voorbereiding op het vervolgonderwijs. Veiligheid is een belangrijk aandachtsgebied, dit wordt bevestigd door de leerlingen, leraren en ouders.

 

De school is op alle onderdelen met een voldoende beoordeeld, met als uitblinker het schoolklimaat waarvoor een goed gegeven is.

Inspectie

De onderwijsinspectie kent een viertal onderzoeken. Hierover is meer informatie te vinden op de website van de onderwijsinspectie. In 2015 is onze school voor het laatst beoordeeld. De kwaliteit van het onderwijs van onze school is beoordeeld met een voldoende.

Professionalisering

De ontwikkeling van onze medewerkers staat niet stil. Intern organiseren wij verschillende trainingen. Daarnaast nemen onze medewerkers ook actief deel aan diverse externe cursussen en opleidingen. In het schooljaar 2019-2020 wordt het hele team verder IPC (International Primary Curriculum) geschoold. Net zoals in 2018-2019. Daarnaast worden beginnende leraren geschoold met de interne TOS-modules. Daarnaast worden enkele teamleden verder geschoold in het werken met ‘Met Woorden in De Weer (MWIDW) en Nederlandse Gebaren Taal (NGT).