Leerlingenzorg en ontwikkelingsperspectief

Leerlingenzorg

Wij volgen de ontwikkeling van elke leerling op verschillende manieren. De leerkracht en logopedist volgen de ontwikkeling met behulp van observaties, gesprekjes met leerlingen en door middel van toetsen en tests.

Tweemaal per jaar bespreekt de Commissie van Leerlingenzorg (CvL) elke leerling in een groepsbespreking. Hierin staat de ontwikkeling van de leerling centraal. Deze besprekingen zijn multidisciplinair: zowel onderwijskundige als logopedische gegevens komen aan bod.

In de bespreking kijken wij of het uitstroomprofiel van de leerling nog klopt, of de leerling zich naar verwachting ontwikkelt en of we de onderwijsbehoeften moeten bijstellen. Ook bespreken wij of de leerling nog steeds een intensief arrangement nodig heeft. De CvL onderzoekt indien nodig wat de onderwijsbehoeften zijn van de leerling en welke leerroute gewenst is. Mocht er daarnaast extra ondersteuning nodig zijn, dan beschrijven wij dit  in het OPP bij de ondersteuningsbehoeften. De specifieke doelen voor een leerling worden ook beschreven in het OPP.

De CvL bestaat uit een psycholoog, een orthopedagoog, een logopedist, intern begeleiders en teamleiders.

Daarnaast kan er indien nodig een lid van het aanmeldpunt  of een ambulant begeleider van Auris deelnemen aan de bespreking. Op verzoek van school of de ouders kan ook de schoolarts of de ambassadeur van Jeugd en Gezin deelnemen aan dit overleg.

De orthopedagoog en psycholoog doen individueel onderzoek naar de capaciteiten en de specifieke leerproblemen van de leerling. Daarnaast observeren zij de leerling ook in de groep of op het plein. Ook deze gegevens gebruiken wij bij de bespreking van een leerling.

Leerlingvolgsysteem en ontwikkelingsperspectief

Alle leerlingen krijgen onderwijs in een groep. Binnen de groep geven wij leerlingen begeleiding op hun eigen niveau. Welke begeleiding dit is, staat in het ontwikkelingsperspectief (OPP). Er staat ook in welk onderwijsaanbod de leerling krijgt, afgestemd op de verwachte uitstroombestemming. Het OPP beschrijft het individuele perspectief van elke leerling. Hoe jonger het kind is, hoe korter de periode waarover wij vooruit kijken. Hoe ouder het kind is, hoe beter we kunnen vaststellen wat de verwachting is van de ontwikkelingen en hoe het toekomst(school)beeld eruit ziet. Wij houden per leerling een leerlingvolgsysteem (LVS)  bij. Hierin bewaren wij gegevens over de vorderingen van de leerling. Aan het eind van het schooljaar stellen wij het OPP op voor het nieuwe schooljaar. Dit OPP stellen we in overleg met u op en bespreken we met u.

Tijdens het schooljaar observeren wij de leerling regelmatig. Vanaf groep 2 is er een aantal vaste toets momenten. Er zijn meerdere momenten per schooljaar waarin wij de vorderingen van de leerling bespreken. Aan het einde van een schooljaar dragen de leerkracht en logopedist informatie over aan de collega’s. Mochten wij aan het einde van het schooljaar een ander schooladvies geven, zoals een verwijzing naar een andere basisschool, dan bespreken wij dit uiteraard met de ouders van de leerling. Naast de besprekingen hebben wij veel informeel contact over de leerling. Degenen die werken met een leerling, houden elkaar op de hoogte. Samen proberen we zo goed mogelijk aan te sluiten bij de ontwikkelings- en hulpvragen van de leerling.

Zorgcoördinatie

Een belangrijk aspect van de zorg en begeleiding is het overzicht en de coördinatie hiervan. Welke onderwerpen hebben extra aandacht nodig in specifieke leerjaren? Welke leerlingen kunnen het groepsaanbod onvoldoende aan? Welke leerlingen kunnen juist iets extra’s aan voor bepaalde vakken? De intern begeleider voert deze leerling- en groepsoverstijgende taken uit.

Wilt u meer weten over ons leerstofaanbod en welke methodes wij hierbij gebruiken? Klik dan op Leerstofaanbod in het menu op de pagina werkwijze.