Leerstofaanbod

Leerstofaanbod

Klik op de witte balken om meer te lezen over ons leerstofaanbod.

Goddienstige vorming / geestelijke stromingen

Wij werken met de methode ‘Trefwoord’. Tijdens de ochtendopening zingen we naast gewone liedjes ook een aantal bijbelliedjes.

Spelling en schrijven

Om het leerproces en ook het leren spellen te ondersteunen gebruiken wij de woordstructuren van Staal. Hierdoor krijgen leerlingen inzicht in de verschillende soorten klanken. Lange en korte klanken, tweetekenklanken, medeklinkers en ‘stomme’ klanken.

 

Vanaf groep 5 gebruiken wij ‘Nieuwsbegrip’ met interactieve leeslessen en contextopgaven aan de hand van actuele onderwerpen. Deze lessen doen we naast de lessen uit de methode “Staal“.

 

In groep 1 en 2 gebruiken wij de methode ‘Schrijfatelier’. In groep 3 t/m 8 gebruiken wij de methode ‘Novoskript’. De lettervormen worden in groep 3 t/m 5 aangeleerd via het digitale programma van ‘Novoskript’. Voor spelling maken wij gebruik van de methode Staal. De spellingsregels hangen zichtbaar in de school en worden ondersteund met picto’s en gebaren. Ook de werkwoorden spelling en de grammatica oefenen de leerlingen in deze methode.

Taalleesonderwijs

Voor ons taalonderwijs wordt bij de kleuters gebruik gemaakt van de suggesties die gegeven worden door “De kleuteruniversiteit”, daarnaast wordt gebruik gemaakt van de werkmappen “Rekenen voor kleuters”, “Fonetisch bewustzijn” en “Begrijpend luisteren”.

 

In groep 3 wordt voor het aanvankelijk lezen met ingang van schooljaar 2019/2020 gebruik gemaakt van “Lijn 3”. Deze methode wordt ingezet tot halverwege groep 4. De methode “Veilig Stap voor Stap” wordt in het schooljaar 2019/2020 nog afgemaakt tot halverwege groep 4. Daarna sluit “Estafette” daarop aan als methode voor voortgezet lezen. Deze methode wordt gebruikt tot en met groep 8. Voor de taalontwikkeling en spelling wordt de methode “Staal” ingezet. De spellingleerlijn start halverwege groep 3 geïntegreerd in “Lijn 3” en de taalmethode wordt ingezet vanaf halverwege groep 4. Voor begrijpend lezen wordt “Nieuwsbegrip” gebruikt vanaf groep 4. Er is door de hele school aanbod van woordenschat via de methodiek van “Met Woorden in de Weer”. Het schrijfonderwijs wordt gegeven met behulp van de methode “Novoskript” voor de groepen 3 t/m 8. Bij de kleuters maken we gebruik van “Schrijfatelier”.

Rekenen en wiskunde

Voor rekenen en wiskunde wordt de methode “Reken Zeker” gebruikt. Deze methode wordt voor alle groepen aangevuld met de materialen van “Met Sprongen Vooruit”. In de kleutergroepen wordt, naast de suggesties van “De Kleuteruniversiteit”, ook gebruik gemaakt van “Met Sprongen Vooruit” voor het rekenonderwijs en de werkmap “Gecijferd bewustzijn”.

Zintuiglijke oefeningen

Hierbij leren leerlingen hun zintuigen te ontwikkelen waardoor hun communicatieve vaardigheden en leermogelijkheden worden vergroot.

Wereldoriëntatie en natuuronderwijs

In groep 3 en 4 is ‘Veilig de wereld in’ de methode voor alle kennisgebieden. In groep 5 t/m 8 gebruiken wij ‘Wijzer door de wereld’ voor aardrijkskunde, ‘Bij de tijd’ voor geschiedenis en ” Blink ” voor natuur en techniek. Daarin komen natuuronderwijs en bevordering gezond gedrag aan bod.

Engels

In groep 6, 7 en 8 maken de leerlingen kennis met het vak Engels via de methode ‘The team”.

Techniekonderwijs

Voor deze lessen hebben we een eigen leerlijn ontwikkeld met themakisten over verschillende technische onderwerpen. Wij gebruiken de themakisten in twee techniekperiodes: één in het najaar en één in het voorjaar.

Bewegingsonderwijs

Groep 1 en 2 hebben dagelijks bewegingsonderwijs van hun eigen groepsleerkracht. Ook hebben zij twee keer in de week gym van de vakleerkracht gymnastiek in de grote gymzaal. De groepen 3 t/m 8 krijgen twee keer per week bewegingsonderwijs van de vakleerkracht gymnastiek.

Spel en beweging

Op onze school hechten we veel belang aan lichamelijke opvoeding, opvoeding is wat ons betreft een zaak van hoofd, hart en handen. Daarnaast vinden we het vak belangrijk vanuit het sociale aspect: leren bewegen doe je altijd samen.

 

De lessen bewegingsonderwijs worden door een vakleerkracht gegeven (ondersteund door stagiaires) en in gymzaal aan de Verdihof gegeven.

Expressieve vakken

Vooral tijdens de ochtendopening vindt muzikale vorming plaats. Daarnaast besteden wij bij gelegenheid ook in de groepen aandacht aan muziek met de methode ” 1,2,3 zing ” De lessen handvaardigheid en tekenen geven wij aan de hand van de methode ‘Laat maar zien’.

Sociaal-emotionele ontwikkeling en sociale vaardigheidstraining

Wij werken met de methode ” Kanjertraining”  Leerlingen leren sociale vaardigheden en leren hun eigen emoties en gevoelens begrijpen. Alle leerkrachten zijn opgeleid om de ‘Kanjertraining’ te geven. Zij geven deze training in de groep. De training stimuleert sociaal vaardig gedrag. Het voorkomt of vermindert sociale problemen. In een enkel geval zetten wij Kids Skills in. Als de sociale competenties van leerlingen een extra impuls nodig hebben, raden wij sociale vaardigheidstraining aan. Als wij een groepje kunnen vormen met leerlingen die deze training nodig hebben, wordt de training op school gegeven.

Burgerschapsvorming

Voor de ontwikkeling van de sociale vaardigheden en burgerschap wordt de “Kanjertraining” als basis gebruikt. Deze methode wordt aangevuld met delen uit PBS en lessen seksualiteit en relaties volgens de methode “Kriebels in je buik”. De manier waarop dit gebeurt is beschreven in het sociale veiligheidsbeleid.

Bevordering gezond gedrag

Gezondheid is meer dan ‘niet ziek’ zijn, het gaat er ook om dat je je goed en veilig voelt. Daarom stellen wij leerlingen in staat zelfstandig en bewust een gezonde, veilige leefwijze te volgen binnen onze school. Lichaamsverzorging, seksuele ontwikkeling, samenleven en leefruimte zijn daarbij belangrijke aandachtspunten. Voor lessen over seksuele ontwikkeling gebruiken wij de methodiek ‘Relaties en seksualiteit’. In groep 7 en 8 gebruiken wij daarnaast ook de methode ‘Het liefdespaleis’.

Pedagogisch en didactisch

Het pedagogisch handelen kenmerkt zich door de woorden: veilig, respectvol, zelfstandig en eigenaarschap. Het didactisch handelen is te typeren met de kernwoorden: actief, (directe) instructie, samenwerken(d), veel oefenstof en doelgericht.