Auris De Weerklank (Alphen aan den Rijn) Aurislogo

Werkwijze

Op onze school werkt een gevarieerd team van onder andere groepsleerkrachten, onderwijsassistenten, vakleerkrachten, logopedisten en intern begeleiders samen. Zij werken niet alleen samen met elkaar, maar ook samen met ouders. Deze samenwerking vormt de basis voor kwalitatief goed onderwijs.

Ons onderwijs ondersteunt de leerlingen in hun totale ontwikkeling. Het lesaanbod stemmen wij af op de behoefte van de leerling. Spraakontwikkeling, taalontwikkeling en communicatie nemen een centrale plaats in. Ook spelen en het aanleren van sociale vaardigheden vinden wij belangrijk. Wij zien spelen als een manier om te ontwikkelen en te leren. Het bevordert het leren en de taalontwikkeling en stimuleert het denken.

Onze uitgangspunten zijn als volgt.

 • Wij bieden de leerling een veilige omgeving.
 • De leerling en zijn onderwijsbehoefte staan centraal.
 • Wij werken met structuur.
 • Wij bieden begrip en steun.
 • Wij vergroten het zelfvertrouwen, de motivatie en de zelfstandigheid van de leerling.
 • Wij stellen reële eisen aan de leerling.
 • Wij bieden de leerling toekomstperspectief.

Toetsen en testen

Bij de reken-, taal-, spelling- en leesmethode horen toetsen. Deze methodegebonden toetsen gebruiken we om te kunnen bepalen in welke mate de leerlingen de lesstof beheersen. Daarnaast toetsen we de vorderingen twee keer per jaar met behulp van het cito-leerlingvolgsysteem speciale leerlingen (cito lovs). We kijken hierbij naar de vooruitgang van technisch lezen, begrijpend lezen, rekenen en spelling. Leerlingen die goed scoren en eventueel voor een terugplaatsing naar regulier onderwijs in aanmerking komen, toetsen wij met de reguliere cito. De toetsen voor onze leerlingen zijn qua inhoud en indeling overzichtelijker dan de toetsen in het reguliere onderwijs. Wij kunnen de toetsresultaten vergelijken met die uit het reguliere basisonderwijs. De intern begeleider stelt de toetsresultaten op en bespreekt deze met de groepsleerkracht en soms ook de logopedist. De logopedisten testen de leerlingen jaarlijks op spraak- en taalontwikkeling.

Rapporten
Twee keer per jaar krijgen de leerlingen een kindrapport mee naar huis. Het rapport geeft de informatie positief weer. Het bevat ook werk van de leerling en een blad dat door de leerling is ingevuld. Zo stimuleren we dat de leerling kritisch is op zijn eigen werk.

Wilt u meer weten over onze ochtendopening, groepsindeling, leerlingenzorg, ontwikkelingsperspectief, leerstofaanbod, onderwijsarrangementen of de overgang naar het voortgezet onderwijs? Klik van op één van deze onderwerpen in het menu links op deze pagina.

 • Welkom
 • Welkom

  Leerlingen met een intensief cluster 2 arrangement zijn welkom op Auris De Weerklank. Ook hun ouders zijn welkom. Een goede samenwerking tussen ouders en school draagt bij aan de ontwikkeling van de leerling. Daarom zijn er op meerdere momenten in het schooljaar contactmomenten tussen ouders en onze school.

 • Samen
 • Samen

  We werken samen met leerlingen, ouders en professionals om te komen tot optimale resultaten. We bereiden onze leerlingen voor op een volwaardige deelname aan de samenleving.

 • Verbinden
 • Verbinden

  Elke leerling is uniek en op zijn eigen wijze verbonden met anderen. Bij ons voelt elke leerling zich begrepen en hebben leerlingen plezier in het communiceren met hun omgeving. Betrokkenheid van de leerling bij zijn eigen leerproces vinden wij belangrijk.

 • Ontwikkeling
 • Ontwikkeling

  Er heerst op onze school een klimaat waarin leerlingen zich optimaal kunnen ontwikkelen. De leerling en zijn onderwijsbehoefte staat centraal. We leggen daarbij de lat hoog. We proberen elke leerling uit te dagen zijn maximale leerprestaties te halen. Wij streven naar een constante verbetering van ons onderwijs en onze begeleiding.

 • Deskundig
 • Deskundig

  Op onze school werkt een deskundig team samen aan onderwijs en begeleiding voor elke leerling. Wij zijn actief in het vergroten van onze kennis en vaardigheden.